Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Algemene voorwaarden” color=”custom” accent_color=”#d8232a”][vc_column_text]

Hieronder treft u onze algemene voorwaarden aan. Deze zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”flat” color=”black” c_icon=”chevron” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Definities” tab_id=”1633202606992-72948bc9-e04c”][vc_column_text]
 1. Flevo Phantoms: Flevo Phantoms, gevestigd te Almere onder KvK nr. 40656720.
 2. Klant: degene met wie Flevo Phantoms een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Flevo Phantoms en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Toepasselijkheid algemene voorwaarden” tab_id=”1633202606992-ffb14b54-ae95″][vc_column_text]
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van diensten of producten door of namens Flevo Phantoms.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Prijzen” tab_id=”1633202790395-7598c333-cf16″][vc_column_text]
 1. Alle prijzen die Flevo Phantoms hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Flevo Phantoms hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Flevo Phantoms te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Flevo Phantoms niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Monsters en modellen” tab_id=”1633202793908-75ab0de5-55eb”][vc_column_text]

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Gevolgen niet tijdig betalen” tab_id=”1633203080659-b7460cd9-fa38″][vc_column_text]
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Flevo Phantoms gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Flevo Phantoms.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Flevo Phantoms zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Flevo Phantoms op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Flevo Phantoms, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Flevo Phantoms te betalen.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Recht van reclame” tab_id=”1633203088441-d1c28760-9564″][vc_column_text]
 1. Zodra de klant in verzuim is, is Flevo Phantoms gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Flevo Phantoms roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Flevo Phantoms, tenzij partijen hierover andere afspraken
  maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Herroepingsrecht” tab_id=”1633203515802-762f77ab-452b”][vc_column_text]
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  • het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@flevo-phantoms.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Flevo Phantoms, www.flevo-phantoms.nl, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Flevo Phantoms, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Vergoeding van bezorgkosten” tab_id=”1633203521529-fcb9ef8c-118c”][vc_column_text]
 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Flevo Phantoms heeft geretourneerd, dan zal Flevo Phantoms eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Flevo Phantoms voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Vergoeding retourkosten” tab_id=”1633203525266-debc1ab0-ec6d”][vc_column_text]

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Opschortingsrecht” tab_id=”1633203530609-b766d2c4-4113″][vc_column_text]

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Retentierecht” tab_id=”1633203534696-bd0d803f-82b2″][vc_column_text]
 1. Flevo Phantoms kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Flevo Phantoms heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Flevo Phantoms.
 3. Flevo Phantoms is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Verrekening” tab_id=”1633203982409-e39ae2e1-1ca8″][vc_column_text]

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Flevo Phantoms te verrekenen met een vordering op Flevo Phantoms.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Eigendomsvoorbehoud” tab_id=”1633203988265-90ad57a0-d92f”][vc_column_text]
 1. Flevo Phantoms blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Flevo Phantoms op grond van wat voor met Flevo Phantoms gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Flevo Phantoms zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Flevo Phantoms een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Flevo Phantoms het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Levering” tab_id=”1633204172449-5a9ebff0-628d”][vc_column_text]
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Flevo Phantoms, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Flevo Phantoms het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Flevo Phantoms kan tegenwerpen.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Levertijd” tab_id=”1633204176985-424a3cb6-e25c”][vc_column_text]
 1. De door Flevo Phantoms opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Flevo Phantoms.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Flevo Phantoms niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Feitelijke levering” tab_id=”1633204183657-f047d0e7-985a”][vc_column_text]

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Transportkosten” tab_id=”1633204380480-4e0ba42b-3afb”][vc_column_text]

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Verpakking en verzending” tab_id=”1633204385464-a802facd-2469″][vc_column_text]
 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Flevo Phantoms niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Flevo Phantoms, bij gebreke waarvan Flevo Phantoms niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Bewaring” tab_id=”1633204391472-87a98bd4-0c4c”][vc_column_text]
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
  van de klant.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Garantie” tab_id=”1633204399640-f6bf7c81-931e”][vc_column_text]
 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Vrijwaring” tab_id=”1633204726986-48694637-98d4″][vc_column_text]

De klant vrijwaart Flevo Phantoms tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Flevo Phantoms geleverde producten en/of diensten.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Klachten” tab_id=”1633204732528-07b43d7c-c13f”][vc_column_text]
 1. De klant dient een door Flevo Phantoms geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken opeventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Flevo Phantoms daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Flevo Phantoms uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Flevo Phantoms in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Flevo Phantoms gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ingebrekestelling” tab_id=”1633204738032-302e7eb6-0710″][vc_column_text]
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Flevo Phantoms.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Flevo Phantoms ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hoofdelijke aansprakelijkheid klant” tab_id=”1633204742561-667ade5e-25bc”][vc_column_text]

Als Flevo Phantoms een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Flevo Phantoms verschuldigd zijn.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Aansprakelijkheid Flevo Phantoms” tab_id=”1633204998226-2ecd179e-bdb3″][vc_column_text]
 1. Flevo Phantoms is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Flevo Phantoms aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Flevo Phantoms is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Flevo Phantoms aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Vervaltermijn” tab_id=”1633205005305-27a2c545-167c”][vc_column_text]

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Flevo Phantoms vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Recht op ontbinding” tab_id=”1633205065415-a1d15d60-7790″][vc_column_text]
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Flevo Phantoms toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Flevo Phantoms niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Flevo Phantoms in verzuim is.
 3. Flevo Phantoms heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Flevo Phantoms kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Overmacht” tab_id=”1633205231977-9ab32a58-4172″][vc_column_text]
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Flevo Phantoms in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Flevo Phantoms kan worden toegerekend in een van de wil van Flevo Phantoms onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Flevo Phantoms kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Flevo Phantoms 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Flevo Phantoms er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Flevo Phantoms is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wijziging van de overeenkomst” tab_id=”1633205238079-96e56abe-e4b3″][vc_column_text]

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wijziging algemene voorwaarden” tab_id=”1633205460778-0397ce89-fd34″][vc_column_text]
 1. Flevo Phantoms is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Flevo Phantoms zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Overgang van rechten” tab_id=”1633205474233-e652ec77-d847″][vc_column_text]
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Flevo Phantoms.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid” tab_id=”1633205481247-f13dcd64-5bca”][vc_column_text]
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Flevo Phantoms bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Toepasselijk recht en bevoegde rechter” tab_id=”1633205486703-eb62e34c-ce74″][vc_column_text]
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Flevo Phantoms is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Opgesteld op 30 september 2021

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Loading...